แจ้งเคลมสินค้า

รายละเอียดการแจ้งเคลมสินค้า

สินค้าที่อยู่ในการรับประกันจะต้องไม่เป็นเหตุอันเกิดจากการติดตั้งที่ผิดวิธี การแก้ไขดัดแปลง รวมถึงอุบัติเหตุ

สินค้าที่ไม่มีบัตรรับประกันสินค้า จาก Maverix Group หรือไม่ได้ลงทะเบียนรับประกันจะไม่สามารถเคลมได้ การรับประกันจะครอบคลุมระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่ติดตั้ง